JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY

Zapraszamy do udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNY “JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY”.

REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
LITERACKO-PLASTYCZNEGO
“JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY”

I. Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie,
Parafia św. Anny w Ząb noclegi,
Gmina Poronin – Administracja Placówek Oświatowych,
Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Zębie,
Związek Podhalan – Oddział w Zębie.
II. Cele konkursu:
• propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia
• prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata
• eksponowanie związków Papieża z Małopolską, a szczególnie z Podhalem i Tatrami
• kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i literackich
• kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw solidarności z rówieśnikami z innych szkół

III. Kategorie i tematyka prac konkursowych:
KONKURS PLASTYCZNY
klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI  szkoły podstawowej i  klasy  I – III gimnazjum
Temat:
1. „Z Janem Pawłem II na pielgrzymim szlaku.”
(praca plastyczna, temat dowolny, format dowolny, technika dowolna oprócz malarstwa na szkle i wykonania
pracy techniką nietrwałą np. plasteliną, prace należy oprawić w ramkę wykonaną z papieru bądź kartonu).

KONKURS LITERACKI
klasy IV – VI  szkoły podstawowej
Temat:

1. Maju, maju … opowiedz coś o sobie!
Symboliczne znaczenie miesiąca MAJA w życiu papieża Jana Pawła II
Napisz w imieniu miesiąca MAJA listę argumentów, dlaczego jest tak ważny i symboliczny, np.
–  Jestem ważny, bo w maju jest Dzień Matki.
–  Jestem ważny, bo w maju urodził się Ktoś, kto bardzo kochał Maryję.
– Jestem ważny, bo w maju 13.V.1981 r. smutne wydarzenia.
Forma: lista argumentów.
2.  „ Nie lękajcie się być świętymi”. Jakie zadania stawiał Jan Paweł II młodzieży?  Forma: opowiadanie.
3. Zredaguj artykuł do gazetki szkolnej:   Jan Paweł II – Super Bohater.  Forma: artykuł prasowy.

KONKURS LITERACKI
klasy I-III gimnazjum
Temat:

1.  „M jak miłość …” Maksymy i sentencje Jana Pawła II.”.  Zgromadź i przedstaw najpiękniejsze myśli, zdania i uwagi Papieża na temat Miłości. Do każdej sentencji dopisz komentarz (własne przemyślenia)
2.  Odszedł „Pasterz mój” – wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II z okazji zbliżającej się kanonizacji.
Forma dowolna.
3.  Jak wygląda pomnik Jana Pawła II, który buduję własnym życiem.  Forma dowolna.

KONKURS KOMPUTEROWY
klasy I – III gimnazjum
Temat:

1.   Na czym polegało ekumeniczne zaangażowanie Jana Pawła II ?   (dokumenty, spotkania, audiencje)
2.    Jan Paweł II Papież dialogu.
Opracowanie w programie Power Point.
Prace przyjmujemy na płytach CD.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursach:
• konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z woj. małopolskiego,
• organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne,
• po przeprowadzeniu etapu szkolnego na szczebel wojewódzki można wytypować nie więcej niż:
a)    w konkursie plastycznym I – III SP – 4 prace
b)   w konkursie plastycznym IV – VI SP – 4 prace
c)    w konkursie plastycznym I – III gimnazjum – 4 prace
d)    w konkursie literackim IV – VI SP – 3 prace
e)    w konkursie literackim I – III gimnazjum – 3 prace
f)    w konkursie multimedialnym  I – III gimnazjum – 3 prace

Uwaga opiekunowie !
Zachęcamy do wzięcia udziału w „mini” konkursie tj. do zaproponowania tematu i formy pracy literackiej dla klas IV – VI SP i klas I – III gimnazjum na kolejną edycję Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego – „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”.
Przewidziane dyplomy i nagrody.
1. Do każdej pracy powinna być załączona metryczka według następującego wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………..
Klasa…………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres szkoły…………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………………….
Aktualny telefon szkoły (wraz z numerem kierunkowym)…………………………………..
2. Termin nadsyłania prac: 08. 03. 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Adres organizatora konkursu:
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZĘBIE
34-521 ZĄB 6 z dopiskiem: KONKURS
3. Przysłanie  przez uczestników  większej  liczby  prac  niż  podano  w  regulaminie,  oraz brak metryczki
wykluczają szkołę z udziału w konkursie.
4. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
V.  Oceny nadesłanych prac dokonają komisje powołane przez organizatora konkursu.
VI.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu i na
stronie internetowej Gminy Poronin  – www. poronin.pl do 30. 04. 2014r.
O wynikach nie będziemy informować telefonicznie.
VII. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 17.05.2014 r. (sobota) o godz. 1000 w budynku Gimnazjum
im.  Jana   Pawła  II w Zębie.
VIII.  Organizator  nie  wysyła pocztą nagród  i wyróżnień laureatom.  Nagrody  i  wyróżnienia  nie  odebrane  do
dnia 30.06.2014 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.
IX. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania części fragmentu lub całości prac do publicznej prezentacji
w czasie podsumowania kolejnych edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego – „Jan Paweł II –
Patron Najgodniejszy”.
X. Dodatkowe informacje można uzyskać w każdy poniedziałek w godz. od  9:00-11:00
pod numerem tel.(018)20 716-25
XI. Niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Poronin www.poronin.pl –
w zakładce do pobrania.


Możliwość komentowania jest wyłączona.